• สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) แผน Silver แผน Gold หรือ แผน Platinum ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th/active-health ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 ก.ย.65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ทำการซื้อประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th/active-health
  • ผู้ทำประกันภัยจะต้องให้แจ้งรหัสโปรโมชัน “Get Friends” พร้อมรายละเอียดของผู้ที่จะใช้สิทธิร่วมกันให้ครบถ้วนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ทำประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่จะใช้สิทธิร่วมกันก่อน
  • ผู้ทำประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันงวดแรกครบเต็มจำนวน พร้อมเพื่อน(ไม่จำกัดจำนวน ที่สมัครในคราวเดียวกัน)
  • เงื่อนไขการรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกมีดังนี้
ซื้อประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver แผน Gold หรือ แผน Platinum
แผนประกันภัยรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก
Silver500 บาท
Gold1,500 บาท
Platinum2,000 บาท
 • บริษัทฯ จะยืนยันผู้ใช้สิทธิร่วมกันจากข้อมูลที่ให้ โดยที่ต้องเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และใช้โค้ดที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่นำมาคำนวนนับสิทธิ์ในโปรแกรม Active Together 2022
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ ผู้ทำประกันภัยทุกรายทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การงดให้ส่วนลดตามโปรโมชันกับผู้ทำประกันภัยทุกราย ในกรณีที่ผู้ที่ใช้สิทธิร่วมกันรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ครบถ้วน ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับผู้ที่เคยยกเลิกหรือถอนประกัน โดยผู้เอาประกันภัย หรือโดยบริษัทฯ ก็ตาม จะต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัยที่เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • สามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 ก.ย. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ต่อ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • กรณีมีการยกเลิกหรือถอนประกัน โดยผู้เอาประกันภัย หรือโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณจากเบี้ยประกันภัยที่ชำระตามจริง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจ 
 1. Call Center 02-200-7000
 2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th/active-health