• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) แผน Gold และ แผน Platinum ที่ทำรายการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th/active-health ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 ก.ย.65 เท่านั้น
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก*ของประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold หรือ แผน Platinum เมื่อใส่รหัสส่วนลด “ACTIVESAVE10” 

 

เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ Active Health

แผนประกันภัย

รับนาฬิกา Fitbit หรือ Garmin**

ไม่รับนาฬิกา

งวดแรก

ส่วนลด 10%

งวดถัดไป*

งวดแรก

ส่วนลด 10%

งวดถัดไป*

Gold

7,500

750

1,500 - 2,500

2,500

250

1,500 - 2,500

Platinum

9,750

975

1,750 - 3,250

3,250

325

1,750 - 3,250

* เบี้ยประกันภัยงวดถัดไปขึ้นอยู่กับส่วนลดจากการออกกำลังกายของท่านและจำนวนสัปดาห์ในแต่ละรอบบิลโดยบริษัทฯจะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ท่านทราบก่อนวันที่ครบกำหนดตามรอบบิลของท่าน
** ระยะเวลาร่วมโครงการ 24 เดือน

 • บริษัทฯ จะแจ้งส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ แล้ว
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look หรือ มีการยกเลิกหรือถอนประกันไม่ว่าเป็นการบอกกล่าวโดยบริษัทฯหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลด 10% ที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold และ แผน Platinum เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรศึกษาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้