• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถใช้สิทธิ์รหัสส่วนลดนี้ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่สมัครประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum เฉพาะประเภทกรมธรรม์ใหม่ และชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน งวดเดือนแรกครบจำนวนผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum ที่ทำรายการสมัครผ่านเว็บไซต์ (https://health.thaivivat.co.th) หรือผ่าน Call Center โทร 02-200-7000 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลดสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก Thaivivat Active Health แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum สูงสุด 1,000 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด จาก KTC โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health สำหรับแผน Silver มูลค่า 300 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTC300” จาก KTC ซื้อหรือลงทะเบียนประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ผ่านเว็บไซต์ (https://health.thaivivat.co.th) หรือผ่าน Call Center โทร 02-200-7000 เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย
   • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health สำหรับแผน Gold มูลค่า 500 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTC500” จาก KTC ซื้อหรือลงทะเบียนประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ผ่านเว็บไซต์ (https://health.thaivivat.co.th) หรือผ่าน Call Center โทร 02-200-7000 เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย
   • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health สำหรับแผน Platinum มูลค่า 1,000 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTC1000” จาก KTC ซื้อหรือลงทะเบียนประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ผ่านเว็บไซต์ (https://health.thaivivat.co.th) หรือผ่าน Call Center โทร 02-200-7000 เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ หรือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ หรือเรียกส่วนลดคืนจากผู้เอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น ผู้สมัครจะได้รับสิทธิส่วนลดเบี้ยประกันภัยหลังผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • เงื่อนไขคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และ บัตรเครดิต KTC CASH BACK ไม่สามารถเข้าเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
  • สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TVI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการ ระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
  • สมาชิกที่ชำระค่าเบี้ยประกัน ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายใน ระยะเวลารายการ สมาชิกสามารถใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 12% หรือ 120 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป และต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนน KTC FOREVER ในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 1. ซื้อผ่านเว็บไซต์ : https://health.thaivivat.co.th สำหรับแผน Gold หรือ แผน Platinum
 2. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : https://health.thaivivat.co.th สำหรับแผน Silver
 3. Call Center 02-200-7000