activeactiveactive
ซื้อประกันออนไลน์ ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
1
2
3
4
กรอกข้อมูลส่วนตัว
กรอกข้อมูลการรับประกันภัย
กรอกข้อมูลการจัดส่ง
ชำระเงิน
กรุณาระบุ คำนำหน้าชื่ิอ
กรุณาระบุ ชื่อ
กรุณาระบุ นามสกุล
กรุณาระบุ เลขประจำตัวประชาชน
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์
กรุณาระบุ อีเมล
กรุณาระบุ วันที่ต้องการให้เริ่มความคุ้มครอง
กรุณา ระบุ Smart Watch ที่ท่านต้องการ
กรุณาระบุ ระบุขนาดเสื้อ Active Health
สะดวกชำระเงินด้วยบัตร Credit / Debit
visamaster-cardjcb
หรือไม่: