• สำหรับผู้ทำประกันภัยที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ที่ทำรายการซื้อ ผ่าน Call Center 02-200-7111, 1231 และเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 • ผู้ทำประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันงวดแรกครบเต็มจำนวน พร้อมเพื่อน(ไม่จำกัดจำนวน ที่สมัครในคราวเดียวกัน) โดยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 1,500 บาท สำหรับประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver รับส่วนลด 500 บาท , แผน Gold รับส่วนลด 1,500 บาท และ รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 2,000 บาท สำหรับประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Platinum เท่านั้น
 • ผู้ทำประกันภัยจะต้องแจ้งรายละเอียดของผู้ที่จะใช้สิทธิร่วมกันให้ครบถ้วนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ทำประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่จะใช้สิทธิร่วมกันก่อน
 • บริษัทฯ จะยืนยันผู้ใช้สิทธิร่วมกันจากข้อมูลที่ให้ โดยที่ต้องเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่ถูกต้องเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่นำมาคำนวนนับสิทธิ์ในโปรแกรม Active Together
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ ผู้ทำประกันภัยทุกรายทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้ส่วนลดตามโปรโมชั่นสำหรับผู้ทำประกันภัยทุกราย ในกรณีที่ผู้ที่ใช้สิทธิร่วมกันรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ครบถ้วน ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิร่วมกันรายใดรายหนึ่งใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัยทุกราย
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดตามโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 1. Call Center 02-200-7111
 2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th