• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) แผน Gold และ แผน Platinum ที่ทำรายการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก*ของประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold หรือ แผน Platinum เมื่อใส่รหัสส่วนลด “ACTIVESAVE10”
  เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ Active Health
  แผนประกันภัยรับนาฬิกา Fitbit หรือ Garmin**ไม่รับนาฬิกา
  งวดแรกส่วนลด 10%งวดถัดไป*งวดแรกส่วนลด 10%งวดถัดไป*
  Gold7,5007501,500 - 2,5002,5002501,500 - 2,500
  Platinum9,7509751,750 - 3,2503,2503251,750 - 3,250
  * เบี้ยประกันภัยงวดถัดไปขึ้นอยู่กับส่วนลดจากการออกกำลังกายของท่านและจำนวนสัปดาห์ในแต่ละรอบบิลโดยบริษัทฯจะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ท่านทราบก่อนวันที่ครบกำหนดตามรอบบิลของท่าน
  ** ระยะเวลาร่วมโครงการ 24 เดือน
 • บริษัทฯ จะแจ้งส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ แล้ว
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look หรือ มีการยกเลิกหรือถอนประกันไม่ว่าเป็นการบอกกล่าวโดยบริษัทฯหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลด 10% ที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Gold และ แผน Platinum เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรศึกษาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 1. เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th