• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก PT ที่สมัครประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum ที่ทำรายการสมัครผ่านเว็บไซต์ (health.thaivivat.co.th) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum 500 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด PT Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่เป็นสมาชิก PT ใช้คะแนน PT Rewards จำนวน 100 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Max Rewards
   • ใส่รหัสที่แลกรับจาก Max Rewards ซื้อหรือลงทะเบียนประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ผ่านเว็บไซต์ (health.thaivivat.co.th) จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 500 บาท เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย
   • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
   • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพ Thaivivat Active แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน PT Rewards ที่แลกรับรหัสส่วนลด
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Silver, แผน Gold หรือ แผน Platinum เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 1. ซื้อผ่าน เว็บไซต์ health.thaivivat.co.th สำหรับแผน Gold หรือ แผน Platinum
 2. ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ health.thaivivat.co.th สำหรับแผน Silver